Cảm âm Chàng là Gió Thiếp là Cát – Ni Shi Feng Er Wo Shi Sha

Cảm âm Chàng là Gió Thiếp là Cát – Ni Shi Feng Er Wo Shi Sha

La đô’ fa’ rê’………
rê’ đô’ đô’……
rê’ đô’ (sol la sol)…..
rê la la…
La đô’ fa’ rê’………
rê’ đô’ đô’……
rê’ đô’ (sol la sol)…..
rê fa fa…
La sol la đô’……..
la sol fa rê……
fa sol la…..
(Sol la) rê sol……
xib (sol la)…..
fa (rê đô)

Fa rê rê fa la la la la sol rê sol…..
Fa rê rê rê mi sol sol sol la sol fa sol fa…..

Related Posts

About The Author

Add Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: