Đối Với Anh Em Vẫn Là Cô Bé

Cảm âm bài Đối Với Anh Em Vẫn Là Cô Bé


Sol… Sol….. Mi…Rê…Đô….Đô….Rê….. Mi
La… La….. Mi…Rê…Đô….Đô….Rê….. Mi
Mi.. Fa.. Mi.. Fa. Mi.. Fa…. Mi.. Fa… Mi…… Fa. Fa
Mi…. Fa.. Mi…. Fa…. Mi.. Fa.. Sol.. La…. La….. Mi….Rê

Sol… Sol.. Mi..Rê…Đô…Đô.Rê.. Mi
La…… La…. Mi…Rê….Đô….Đô….Rê….. Mi
Mi…… Fa.. Mi…. Fa… Mi.. Fa… Đố
Mi…. Fa.. Mi… Fa… Đố. Đố… Mí… Mí…. Si… La…. Sol

Mi. Mi…. La.. Si. Đố… La… La… La.. Si… Đố. Si… La.. La
Mi…. Mi…. La.. Si.. Đố… Rế…. Mí…. Đố…. Mí. Rế.. Mí… Mí.. Đố
Đố… Rế.. Mí… Đố….. Đố… Rế.. Mí…… Đố
Đố… Rế.. Fá.. Rế….. Fá…. Rế.. Mí… Mí

Sol…. Đố… Mí.. Rế.. Đố.. Sol
Đố… Mí… Đố. Rế. Đố. Si
La… Si.. Đố.. Rế. Đố.. La.. Đố.. Mí
Rế… Fá.. Sól… Rế… Mí…. Rế… Mí… Đố
Fá.. Đố….. Fá…. Fá….. Fá.. Rế.. Mí
Sol…. Đố… Mí.. Rế.. Đố.. Sol
Đố… Mí… Đố… Rế… Đố…. Si
La… Si.. Đố…. Rế… Đố.. La….. Đố.. Mí
Rế….. Fá… Sól… Rế. Mí. Rế… Mí… Đố
Fá. Đố. Fá.. Fá… Rế…. Đố…. Mí… Đố  

Related Posts

About The Author

%d bloggers like this: