Chiếc Khăn Gió Ấm

Cảm âm bài Chiếc Khăn Gió Ấm


Mí la sol la fà sol la sol fa mi
Mí rê đô là là, là si đô si la sol,
Mí sol la la la la si sol la
Mí rê đô la la, la si đô si la sol,
Mí rê đô la la, la si đô si sól sól
Sol la, la si, sol la

Đô rế mí mí mí mí, đô rế mí rê sól sól
Mí rê đô đô đô đô, la si đô si mí mí
Sol la si là là si đô
Là si đô si si đô rế
Si đô rế đô, đô là đô rế mí rê

Đố rế mí mí mí mí, đô rế mí rê sól sól
Mí rê mí đô đô đô đô, là si đô si mí mí
Sol la si la la si đô, là si đô si si đô rế, rế đô si đô

Related Posts

About The Author

%d bloggers like this: