Cảm âm bài 999 đóa hồng

Cảm âm bài 999 đóa hồng

Fá mí đồ rê, la son fà son đố la.
La đố la son, đố đố rế mí đố là.
Fá mí đồ rê, la son fà son đố la.
La đố la son, đố đô la đố rế.

ĐK:

Rế rế fá són lá lá fà.
Rế rế mí rế, mí rế đố là.
Rế rế fá són lá lá fà.
Rế rế mí rế, mí rế đố là.
Són són són són són mí rế đố là.
Són són són són són mí rế đố là rế.

Related Posts

About The Author

Add Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: